Årsmöte 2018 (för verks året 2017)

Härmed kallas du som medlem i föreningen Midvinterton till årsmöte för verksamhetsåret 2017. Årsmötet sker Torsdag 25e jan, kl 18.00, Lokal Folkets Hus-ingången. Smörgåstårta eller liknande finns på plats för hungriga.

Dagordning

 

§1 – Mötets öppnande

§2 – Fastställande av röstlängd

§3 – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§4 – Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§5 – Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 – Godkännande av dagordning

§7 – Fjolårets protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för år 2017

§8 – Revisorernas berättelse

§9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10 – Medlemsavgifter:                           

§11 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

§12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§13 – Val av
a – föreningens ordförande.
c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot.
d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år
e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år
f – ledamot/ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

§14 – Övriga frågor
Datum för nästa års årsmöte                         

§15 – Mötets avslutande

Biennal-festival!

Kära Midvinterton-fans!

2017 firade föreningen och festivalen 10 års jubileum! Efter 10 st festivaler så har vi i styrelsen funderat en hel del och kommit fram till göra festivalen till en biennal. Midvintertonfestivalen blir alltså vartannat år och därmed är det ingen festival nu i vinter. Naturligtvis ska vi inte vara utan Midvintertonarrangemang under 2018 och “festivalhelgen” (lördag 10 febr) blir det konsert och danskväll i Folkets Hus/Olofström. Senare under året kommer det även internationella gäster. Hoppas vi ses framöver! /Styrelsen Midvinterton