Årsmöte 2017 (för verk år 2016)

Härmed kallas du som medlem i föreningen Midvinterton till årsmöte för verksamhetsåret 2016. Årsmötet sker Onsdag 29e mars, kl 18.00, Obs. Pga sjukdom så har vi bytt lokal till Vinbärsvägen 15, hos familjen Svensson. Plofström. Smörgåstårta eller liknande finns på plats för hungriga.

Dagordning

 

§1 – Mötets öppnande

§2 – Fastställande av röstlängd

§3 – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§4 – Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§5 – Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 – Godkännande av dagordning

§7 – Fjolårets protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för år 2016

§8 – Revisorernas berättelse

§9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10 – Medlemsavgifter:                           

§11 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

§12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§13 – Val av
a – föreningens ordförande.
b – kassör
c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot.
d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år
e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år
f – ledamot/ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

§14 – Övriga frågor
Festivalens framtid och återkommande.
Datum för nästa års årsmöte
Evenemang i höst                          

§15 – Mötets avslutande